Przekonaj się ile zaoszczędzi Twoja firma użytkując kocioł na biomasę.
Znajdz producenta biomasy blisko Twojej firmy.
Rozwi?zania dla przedsi?biorstw
Inwestor: Zak?ad Karny w Starem Bornem 14
Kot?ownia: kocio? o mocy 550 kW
Paliwo: Zr?bki drzewne
Rok: 2008
Inwestycja zrealizowana dla Zak?adu Karnego w Starem Bornem nale?y do najwi?kszych inwestycji bazuj?cych na kot?ach na biomas? zrealizowanych przez nasz? firm?. W roku 2008 na potrzeby zak?adu karnego dostarczyli?my kocio? na zr?bki drzewne oraz kompletn? technologi? podajników paliwa.

    

Inwestor: Kuria Diecezjalna z Gliwic
Obiekt: O?rodek dla Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Rusinowicach 

Kot?ownia: kocio? o mocy 360 kW
Paliwo: Pellety
Rok: 2008


Inwestycja zrealizowana na rzecz o?rodka, nale?y do jednej z najbardziej skomplikowanych inwestycji zrealizowanych przez zespó? naszych in?ynierów oraz pracowników budowlanych. Projekt imodernaicacji gospodarki cieplnej o?rodka zak?ada? zintegrowanie czterech ró?nych ?róde? ciep?a w jednym systemie. G?ownym ?ród?em ciep?a dla ca?ego o?rodka jest kocio? na pellety o mocy 360 kW okresowo wspomagany przez kocio? gazowy. Zarówno pompa ciep?a oraz kolektory s?oneczne s?u?? do wspomagania kot?a w procesie przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej na potrzeby pensjonariszy o?rodka  oraz wody w basenie i systemie hydromasa?u.

  

Inwestor: P.P.H.U. "Zacisze" S.j.
Kot?ownia: kocio? o mocy 24 kW
Paliwo: Pellety
Rok: 2003

Jest to jedna z pierwszych inwestycji wykorzystuj?cych kot?owni? na biomas? jaka zosta?a zrealizowana przez nasz? firm?. Inwestor poszukiwa? alternatywy w stosunku do dotychczas wykorzytywanego ?ród?a ciep?a. Technologi? odznaczaj?c? si? najlepszym stosunkiem Bell & Ross Replica Watches kosztów do oszcz?dno?ci okaza?a si? technologia spalania biomasy w postaci pelletów. Zrealizowana przez nas kot?ownia w pe?ni pokrywa zapotrzebowanie na ciep?o budynku biurowego oraz przygotowywuje ciep?? wod? u?ytkow?.

drukuj
wstecz
gora