Przekonaj się ile zaoszczędzi Twoja firma użytkując kocioł na biomasę.
Znajdz producenta biomasy blisko Twojej firmy.
Kilka s?ów o kotlynabiomase.pl
Serwis kotlynabiomase.pl jest odpowiedzi? na coraz liczniejsze zainteresowanie inwestorów biomas? oraz kot?ami j? spalaj?cymi. Posiadaj?c wieloletnie do?wiadczenie z zakresu techniki grzewczej, czuli?my si? zobowi?zani do opracowania tego typu serwisu, który przybli?a inwestorom zalety kot?ów na biomas?, oraz wskazuje oszcz?dno?ci wynikaj?ce z u?ytkownia tego typu kot?ów. Mamy nadziej?, ?e nasza wiedza oraz proponowane rozwi?zania produktowe b?d?ce efektem pracy austriackich i szwajcarskich in?nierów, przyczyni? si? do lepszego zrozumienia idei biomasy i kot?ów j? spalaj?cych.

Rozwój technologii produkcji pelletów, brykietów oraz spalania biomasy spowodowa?, ?e coraz wi?cej firm rozpoczyna produkcj? lub dystrybucj? kot?ów na biomas?. Bazuj?c na wiedzy i znajomo?ci rynku, które s? udzia?em firmy Wachelka INERGIS S.A., oferujemy inwestorowi pe?ne wsparcie podczas ca?ego procesu weryfikacji i wyboru technologii kot?ów na biomas?. купить духи

Serwis kotlynabiomase.pl to inicjatywa, której celem jest propagacja biomasy oraz kot?ów j? spalaj?cych w?ród klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Serwis zosta? stworzony z my?l? o inwestorach poszukuj?cych nowoczesnych rozwi?za? z zakresu "czystych energii". Zadaniem nadrz?dnym serwisu jest dostarczenie im wiedzy, pocz?wszy do techniki spalania biomasy poprzez ofert? produktow? oraz pomoc w pozyskaniu  dofinansowania z funduszy wspieraj?cych inwestycje proekologiczne, a sko?czywszy na li?cie zaufanych partnerów specjalizuj?cych si? w produkcji biomasy. Nasi konsultanci techniczni pomog? wybra? najefektywniejsz? technologi? i dostosuj? j? do istnej?cej infrastruktury technicznej oraz potrzeb energetycznych. Równie? Rolex replica dost?p do wiedzy z zakresu sposobów wspó?finansowania czy te? sposobów pozyskania ?rodków finansowych na inwestycje ekologiczne pozytywnie wp?ywa na nasz? wspó?prac? z inwestorem.

W chwili obecnej biomasa ze swymi niezaprzeczalnymi zaletami wyrasta na lidera w?ród ekologicznych ?róde? energii. Zwa?aj?c na liczne obostrzenia w zakresie emisji dwutlenku w?gla wynikaj?ce z przepisów unijnych, zerowa emisja tego gazu w przypadku biomasy, jest dodatkowym argumentem przemawiaj?cym na jej korzy??. Kot?y na biomas? z ich czyst? prac?, niskimi kosztami eksploatacji   stanowi? alternatyw? dla kot?ów wykorzystuj?cych gaz, olej, mia? czy eko-groszek.

Wi?cej informacji odno?nie firmy Wachelka i ?yczba oraz jej historii i zakresu dzia?alno?ci znajd? Pa?stwo na www.inergis.pl

drukuj
wstecz
gora